Aberto o prazo de candidaturas ao premio Cidade de Pontevedra

Compartir

As propostas poderán presentarse no Rexistro municipal até o vindeiro 5 de xaneiro.

 

Aberto o prazo de presentación de candidaturas aos premios Cidade de Pontevedra. As persoas, asociacións, entidades ou colectivos interesados poderán presentar as súas propostas no Rexistro do Concello ata o 5 de xaneiro de 2020. As propostas deberán levar unha memoria xustificativa que explique os méritos do designado.

 

Os Cidade de Pontevedra teñen dúas modalidades, persoa física e persoa xurídica. O xurado valorará o labor desenvolvido polos candidatos, sobre todo, no último ano e a proxección de Pontevedra e os pontevedreses/as derivada delo.

 

Os galardóns serán entregados nun pleno extraordinario de honra que se desenvolverá o 20 de xaneiro, día de San Sebastián patrón da Boa Vila.

BASES DO PREMIO “CIDADE DE PONTEVEDRA”

Preámbulo:

Os Premios Cidade de Pontevedra teñen como finalidade galardoar o relevante labor desenvolto na modalidade individual por unha persoa física e, na modalidade colectiva, por persoas xurídicas (asociacións, entidades ou colectivos de caracter cultural, social xuvenil, empresarial, etc..). O xurado terá en conta e valorará especialmente o labor desenvolto no ano que corresponda.

 • Dos galardoados:
  Concederanse os seguintes premios:

  1. A unha persoa física vencellada, dalgún xeito, ao municipio de Pontevedra e os seus habitantes.
  2. A unha persoa xurídica, asociación, entidade ou colectivo que teña desenvolto un labor de especial proxección cara Pontevedra e os seus habitantes.

Para cada unha das modalidades comprendidas nos apartados A) e B), outorgarase un único premio, que consistirá nun Teucro de prata e un diploma.

 • Da proposta de candidatos:

O Concello de Pontevedra fará pública unha convocatoria para a presentación de propostas nas que se sinalará o prazo, dándoselle a oportuna publicidade para o coñecemento de tódolos cidadáns.

Dito prazo de presentación de candidaturas comezará o día 5 de decembro do ano en curso, e rematará o día 5 de xaneiro do ano seguinte.

Os candidatos, a ámbalas dúas modalidades, poderán ser propostos por calquera asociación, institución, entidade ou colectivo do municipio de Pontevedra; sen que poida ningunha delas propoñerse a ela mesma. Ditas propostas serán presentadas no Rexistro do Concello. Nelas sinalaranse tódolos datos posibles do candidato ou candidatos propostos. Deberase adxuntar, asimesmo, unha memoria xustificativa que saliente a traxectoria persoal e profesional de cada un dos candidatos propostos.

As persoas físicas ou xurídicas propostas deberán sempre ter coñecemento da súa candidatura.

 • Do xurado:

3.1. Do Presidente do xurado: a presidencia a ocupará o Ilmo. Sr. Alcalde, co seu voto de calidade, quen a poderá delegar no Presidente da Comisión Municipal Informativa da área correspondente. Actuará como secretario o titular da corporación ou o funcionario en quen este delegue.

3.2. Dos Vocais: o xurado estará composto polos membros da Comisión Informativa da área correspondente, incluído o presidente da mesma. Representarán, de xeito proporcional, aos distintos grupos municipais; asimesmo, formarán parte do xurado cualificador dos Premios Cidade de Pontevedra, un representante elixido entre as asociacións veciñais, outro entre as culturais e un terceiro entre os medios de información con representatividade no municipio. Ditos representantes poderán selo por un só período, aínda que poderán ser ratificados ou reelixidos.

 • Da elección dos candidatos:

Unha vez rematado o prazo de presentación de propostas, o xurado fixará a primeira das súas reunións, ao longo da semana seguinte á da finalización do prazo de presentación de candidaturas, co fin de analizar as propostas existentes. Procederase ao estudo, polo miúdo, da biografía e do currículo de cada un dos candidatos propostos.

Tódolos membros do xurado tratarán de consensuar, de maneira unánime o outorgamento dos premios; de non ser así, deberá chegarse á obtención dunha maioría cualificada de dous tercios.

Se o xurado, na primeira reunión, non chegase a unanimidade ou a unha maioría cualificada de dous tercios, poderán propor outros candidatos nunha segunda sesión, sempre que sexa por unanimidade, tanto a proposta como a elección.

Asimesmo, poderase deixar deserto o premio.

Unha vez realizada a votación, e elexidos os premiados, o xurado gardará segredo sobre as deliberacións da sesión.

 • Da entrega de premios:

Unha vez que o xurado acorde os premios, a corporación municipal, en sesión plenaria, prestará aprobación aos mesmos; esta decisión será inapelable.

A corporación comunicaralles aos galardoados a concesión dos premios.

Os premios serán entregados na sesión extraordinaria de honras que, para tal efecto, ten lugar tradicionalmente o día 20 de xaneiro, festividade de San Sebastián.

 • Disposición Final:

En todo aquilo que non se prevexa nas presentes bases, facúltase ao xurado cualificador para a súa interpretación e resolución.

O feito de presentar propostas aos Premios Cidade de Pontevedra supón a total aceptación das presentes bases.

E para que conste, coa salvidade á que se refire o artigo 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, expido a presente certificación de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, en Pontevedra a trinta de novembro do ano dous mil.