Arbo, convocatoria de becas de estudo

Compartir
Concello de Arbo

Concello de Arbo, en colaboración coa Función “ Segundo Gil Dávila”, convoca axudas de estudo de  500,00€ cada unha.

 

Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos e mozas, que realicen estudos universitarios no presente curso 2021/2022, e que cumpran os seguintes requisitos:

a)Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en que se solicita a beca.

b)Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais, para a obtencíon dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente ao dos estudos para os que se solicita a beca. A estes efectos, non poderán ser beneficiarios de beca aqueles estudantes aos que únicamente lles reste, para a obtención do título, a acreditación dun determinado nivel de coñecemento dun idioma estranxeiro.

c)Estar matriculado nalgunha das ensinanzas universitarias do sistema educativo español para obter un título universitario oficial.

d)No caso do Master, só se terán en conta aqueles que habilitan para o exercicio profesional.

e)Non atoparse incurso nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

A Instancia de solicitude dirixirase ó Sr. Alcalde, Presidente do Concello de Arbo, acompañada da documentación establecida nas bases da convocatoria,(a disposición dos solicitantes nas Oficinas Municipais e na páxina Web).

O prazo de presentación estará aberto dende o día 13 de outubro ata ó 15 de novembro de 2021.