O alcalde informa de que hoxe sae publicado no Boletín da Provincia o anuncio para solicitar as axudas covid

Compartir
Imaxe Limpeza. Fonte: Concello

Dirixidas aos hosteleiros e autónomas do Concello da Cañiza para paliar os efectos da situación pandémica.

A partires de mañá ábrese un prazo de 10 días naturais para que todos os interesaros poidan presentar as solicitudes.

A contía destinada a atender estas subvencións é de un total de 51.377,33 €.

 

As Bases reguladoras e normativa aplicable poderánse consultar no seguinte enlace: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/11/18/2021057101, no que se definen a contía das axudas, requisitos que deben cumprir os solicitantes, e documentación a achegar para poder participar neste procedemento.

Estas axudas xa foron anunciadas polo Alcalde aos propietarios e representantes dos establecementos da Cañiza nunha reunión celebrada o pasado 17 de setembro na Casa Consistorial, na que Luis Piña explicou a finalidade destas axudas e o procedemento a seguir para a súa tramitación e solicitude.

Ademáis, nesta reunión o Alcalde informou que para poder repartir estas achegas, o Concello tivo que pedir autorización á Xunta de Galicia por corresponderlle á Comunidade Autónoma esta competencia.

Hoxe saen publicadas no BOP nº 223 o Anuncio do Programa de Reactivación Económica e Social do Concello da Cañiza e se aproban as Bases reguladoras das Liñas de axuda aos sectores máis desfavorecidos da Cañiza pola situación Pandémica.

A partires de mañá e durante 10 días naturais os interesados poderán presentar as solicitudes de axuda conforme aos modelos publicados nestas Bases, sempre e cando cumpran cos requisitos necesarios para poder ser beneficiario das mesmas.

 

Limpeza. Fonte: Concello

 

O obxecto da presente convocatoria é paliar e actuar ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade económica no termo municipal de A Cañiza, outorgando liquidez ás autónomas e hostaleiros do Concello para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, mantemento da actividade e emprego e atenuar a redución drástica de ingresos asi como tamén compensar o abono das taxas municipais para todos aqueles negocios que tiveron que realizar un peche obrigatorio.

As persoas beneficiarias das axudas reguladas nesta orde son as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA e as persoas traballadoras por conta propia que teñan o domicilio fiscal en A Cañiza, incluídos os autónomos societarios que teñan unha alta anterior ao 30.3.2020 e que acrediten o peche da actividade ou unha baixada de facturación nos termos establecidos nas presentes bases.

Únicamente se pode presentar unha solicitude por persoa física ou xurídica.

Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo, microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgunha destas situacións:

Estar afectada polos supostos de peche do establecemento, ou no caso de hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, excluídas as Vivendas de Uso turístico, polo peche perimetral do concello en que se sitúen, ditados pola autoridade sanitaria ou a autoridade competente delegada da Xunta de Galicia nas ordes e decretos .

Que acrediten o peche ou unha baixada de facturación entre o ano 2019 e 2020, nos termos establecidos nas presentes bases.